A püspök és papjai

Nagycsütörtökön, arra a napra emlékezünk, amelyen Krisztus az ő apostolait – és minket is – a saját papságában részesített, és amelyen megújítjuk papi ígéreteinket. Hálát adok a Kaposvári Egyházmegye minden nyugdíjas és aktív papjáért, a papságra készülő kispapokért és a diakónusokért.

    A hála mellett ma különösen is imádkozom a köztünk lévő sebek gyógyulásáért!

    Kérem a mi Urunkat azoknak a sebeknek a gyógyulásáért, amelyeket a bármilyen okból bekövetkezett papi áthelyezések, nyugdíjazások, felmentések és felfüggesztések okoztak a paptestvérekben. Imádkozom azért, hogy meg tudjunk egymásnak bocsátani, és kiengesztelődött szívvel fáradozzunk az egység megőrzésén. Kérem a mindenható Istent, gyógyítsa be a sebeket, hogy a papok egymással kibéküljenek és a püspökükkel egységben legyenek.

    Hálatelt szívvel köszönöm meg azokat a paptestvéreket, akik ott vannak a szegények, a megvetettek között, bemennek a börtönökbe, szociális otthonokba és kórházakba, akik közösségbe szervezik a fiatalokat, a családokat és utána mennek az elvesztetteknek.

     Püspökként, imádkozom azokért a papokért, szerzetesekért is, akik krízisbe kerültek, hivatásukban kiégtek, abból kiábrándultak vagy azt elhagyták. Azokért a paptestvérekért, akik szenvednek a magánytól, az identitás válságtól, a hivatásuk értelmetlenségétől és kudarcaitól, a meg nem értettségtől, az önsajnálattól és a kívülről jövő támadásoktól.

    Hálát adok azokért a paptestvérekért, akiknek az életét betölti hivatásuk öröme, a Krisztus iránt szenvedélyes szeretet. Akik fáradhatatlanul törekszenek  vigasztalást és reményt nyújtani a rájuk bízottaknak. Köszönet azoknak, akik evangelizálnak, ügyesen és bátran tesznek tanúságot hitünk igazságairól személyes beszélgetésekben, hittanórákon, szószéken és a médiában.

    Testvéreim! Ezen a napon arra hívlak benneteket, hogy vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és fejezzük ki bűnbánatunkat minden olyan bűn miatt, amelyet mi püspökök, papok és hívek egymás ellen elkövettünk! Bánjuk meg, ha engedtünk az egyházunk vezetői elleni, és az egymás elleni gyűlöletnek, megosztottságnak, pletykának és ítélkezésnek, hogy tiszta lélekkel ünnepelhessük Krisztus Urunk feltámadását!

     Imádkozzunk a mindenkori püspök, az egyházmegye papjai, a hívek, és szerzetesek közötti kiengesztelődésért, hogy kölcsönösen meg tudjanak bocsátani egymásnak és azoknak, akik megsértették emberi méltóságukat vagy fájdalmat okoztak nekik!

     Testvéreim, imádkozzatok papjaitokért, hogy Krisztusnak, az örök Főpapnak hű szolgái legyenek és imádkozzatok értem, a püspökükért is, hogy hűségesen teljesíthessem azt a hivatást, amelyet rám bízott az Úr!

2020. Nagycsütörtök

Varga László megyéspüspök

 

Fotóillusztráció: Kling Márk (2019. Nagycsütörtök)

 
Read 2614 times
Minden jog fenntartva. © 2019 Kaposvári Egyházmegye

Keresés