Hirdetmény – A 2020/2021-es nevelési évre történő óvodai beiratkozásról - Szent Margit Katolikus Óvoda

Az óvodai beiratkozás időpontja:   2020. április 2- 17.

Az óvodai beiratkozás módja: elektronikus formában, az óvoda honlapjáról letölthető „Óvodai felvétel iránti kérelem” dokumentum kitöltésével, az óvoda e-mail címére elküldve vagy telefonon, különösen indokolt esetben személyesen

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket a 2020/2021-es nevelési évre történő óvodai felvételi eljárással kapcsolatos szabályozásról:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2017. szeptember 1-je előtt születtek és még nem járnak óvodába.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti.

 A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.” Az Országgyűléstől kapott felhatalmazás alapján a kormány a 3. életévét betöltött gyermekek óvodai kötelezettség alóli felmentésének engedélyezésére a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendeletben a Kormányhivatalokat jelölte ki. 2020. januárjától az Oktatási Hivatal országos adatbázisa alapján a kormányhivatal követi nyomon a 3. életévet betöltött gyermekek óvodakezdését, és indokolt esetben engedélyezi a felmentést.

„A szülő - a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével - az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.” 20/2012 EMMI rendelet 20§ (2)

 

Az óvodai felvétel iránti kérelemhez csatolandó okmányok:

  • nem magyar állampolgárság esetén az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat
  • a gyermek egészségügyi állapotát, sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum (orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat stb.)

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol a szülője dolgozik. A szülők szabad intézményválasztási jogukat az óvodák esetében is gyakorolhatják a szabad férőhelyek függvényében.

Az óvoda felvételi körzete: Kaposvár és vonzáskörzete

A felvételről, átvételről az óvoda vezetője legkésőbb 2020. április 20-ig dönt.

Döntéséről írásban (e-mail vagy postai levél) értesíti a szülőt.
Az óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatban az óvoda vezetője által hozott döntés ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított tizenöt napon belül eljárást indíthat. Az eljárást megindító kérelmet a Kaposvári EKIF igazgatójának, Sziliné Kardos Erzsébetnek címezve, de a döntést hozó óvoda címére kell 1 példányban írásban benyújtani.

Az intézmény elérhetőségei:

honlap: http://www.szentmargit-ovoda.hu/

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tel.: 06-30/158-6761

Letölthető dokumentumok: 

Hirdetmény beiratkozás 2020

Óvodai felvétel iránti kérelem - Szent Margit Katolikus Óvoda

 
Read 947 times
Minden jog fenntartva. © 2019 Kaposvári Egyházmegye

Keresés