Intézményvezetői pályázat

Kaposvári Egyházmegye
 pályázatot hirdet 
Sík Sándor Római Katolikus Általános Iskola
Intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019. 08. 19-től 2024. 08. 20 –ig tartó jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.08.19-2024.08.20-ig szól.

A munkavégzés helye:

8743 Zalaszabar, Újtelep 1/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a nevelési-oktatási intézmények működésével és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012(VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet, és az intézményvezetői pótlékra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 8. sz. mellékletének rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola,
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy;
 • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 66. § (1) b) és c) pontja alapján ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előélet és cselekvőképesség;
 • az Nkt. 67. § (1) a)-d) pontjában meghatározottak szerint:
  a.) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szüksége – az Nkt. 3. mellékletben felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
  b.) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
  c.) legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
  d.) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás;

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó szakmai önéletrajzát,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
 • iskolai végzettségét, szakképesítését tanúsító okiratok másolatát,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 • adatkezelési nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat tartalmát megismerhetik,
 • az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása,
 • nyilatkozat arról, hogy az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének.
 • püspöki biztosi ajánlás

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 19. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sziliné Kardos Erzsébet EKIF Igazgató nyújt, a 82/511-718-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kaposvári Püspöki Hivatal címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Zárda u. 4. ) Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Intézményvezető

és

 • Elektronikus úton az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban a feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 12.

 
Read 1374 times
Minden jog fenntartva. © 2019 Kaposvári Egyházmegye

Keresés